Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kategorii D zostało wydane po dniu 10 września 2008 roku,  oraz którym prawo jazdy kategorii C zostało wydane po 10 września 2009 roku.

Szkolenie obejmuje:
  • 130 godzin teorii
  • 10 godzin praktyki, w tym: 8 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych

Kwalifikacja Wstępna Pełna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla osób, które chcą przystąpić do kursu na prawo jazdy kat. C lub kat. D przed ukończeniem wymaganego wieku  (kat. C – 21 lat i kat. D – 24 lata) lub osób, które posiadają już prawo jazdy na te kategorie i chcą wykonywać zawód kierowcy, lecz nie mają wymaganego wieku.

Szkolenie obejmuje:
  • 260 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych, w tym: 16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej.

Szkolenie obejmuje:
  • 65 godz. zajęć teoretycznych
  • 5 godz. zajęć w ruchu drogowym

Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona

Kierowca, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy w ramach Kwalifikacji Wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D lub C i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami, niż te dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej Kwalifikacji Wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach Kwalifikacji Wstępnej Uzupełniającej przyspieszonej.

Szkolenie obejmuje:

•  32,5 godzin teorii
•  2,5 zajęć w ruchu drogowym

Uczestnicy szkolenia:

Osoba przystępująca do kursu kwalifikacji wstępnej nie musi posiadać prawa jazdy danej kategorii i nie musi być w trakcie kursu prawa jazdy.

Badania:

Kursant przed rozpoczęciem kursu musi wykonać badanie lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodu ciężarowego. Badania muszą odbyć się PRZED kursem (nie po ani w trakcie).

Egzamin:

Egzamin Państwowy zdawany jest w naszym ośrodku po zakończeniu szkolenia. Egzamin przebiega w formie testu złożonego z części podstawowej (20 pytań) i z części specjalistycznej dla kat. C lub kat. D (10 pytań). Kursant zda jeśli nie popełni więcej niż 4 błędy w części podstawowej oraz więcej niż 5 błędów w części specjalistycznej.

Uprawnienia:

Po ukończeniu kursu przewodniczący komisji powołany przez Wojewodę wystawia zaświadczenia o pozytywnym zaliczeniu kursu kwalifikacji wstępnej. Z tym zaświadczeniem oraz z badaniem lekarskim i psychologicznym osoba zgłasza się do wydziału komunikacji gdzie zostaje jej wystawione nowe prawo jazdy na którym widnieje informacja o ukończonym kursie.

Pracodawca może zatrudnić kierowcę po otrzymaniu tych dokumentów jeśli osoba ta ukończyła 18 lat dla chcących pracować jako kierowca samochodu ciężarowego lub 21 lat dla kierowców chcących pracować jako kierowca autobusu.

Postawa prawna:

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie dyrektywy 203/59/we parlamentu europejskiego i rady. Polskie regulacje prawne:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.  z 2007r.  nr 125, poz. 874 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 17 listopada 2006r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o  ruchu drogowym (Dz.U. z 2006r. nr 235, poz. 1701)
  3. Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2010r. nr 53, poz. 31)